aaron-burden-mobile2

    2. Uppmuntringsbidrag

  • Beskriv ingående vilken typ av produktion ansökan avser och hur omfattande projektet är. Ange titel på boken, artikeln etc.
  • Har medel sökts/kommer att sökas för samma ändamål på annat håll?
  • Hur önskar du att bidraget skall betalas ut om det beviljas?
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Uppmuntringsbidrag kan utgå till författare för framställning av kursböcker eller bidrag i sådana. Bidrag utgår i intervallet 10 000–40 000 kr beroende av projektets omfång, allmänna svårighetsgrad, angelägenhetsgrad, förutsättningarna för projektets genomförande och omständigheterna i övrigt. Bidrag utgår för nyproduktion men kan komma ifråga även för uppdateringar beroende av hur omfattande arbete det är fråga om. Normalt är bidraget för en uppdatering maximerat till 20 000 kr.

Uppmuntringsbidrag utgår inte om sökanden medgivits nedsättning genom s.k. rörlig resurs eller liknande för författande av litteratur. Uppmuntringsbidrag utgår inte för utgivande av forskningsresultat eller facklitteratur. Observera att uppmuntringsbidrag utbetalas när boken, artikeln etc. har tillställts stiftelsen i ett exemplar. Lämna i stiftelsens postfack plan 9 (sorterat under J, ”Juridisk fakultetslitteratur”) eller till stiftelsens postadress med uppgift om sökanden och om att det rört sig om uppmuntringsbidrag.

Riktlinjer
Ladda ner riktlinjer för ansökan om medel från Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur.