aaron-burden-mobile2

           1b. Översättning
       och språkgranskning

  • Har medel sökts/kommer att sökas för samma ändamål på annat håll?
  • Hur önskar du att bidraget skall betalas ut om det beviljas?
  • Om möjligt ska två (2) offerter bifogas
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Översättnings- och språkgransknings-kostnader kan ersättas. Bidraget betalas normalt ut i förskott mot offert. En offert är tillräcklig vid anlitande eller planerat anlitande av någon som offererar ett pris under eller motsvarande stiftelsens ramavtal som inom kort kommer att läggas upp på denna sida. Annars ska två offerter inges, varvid stöd utges högst motsvarande det lägsta priset men kan komma att sättas motsvarande ramavtalet.

Stöd till översättning av avhandlingar eller andra arbeten av större omfattning kan inte påräknas. Stöd till språkgranskning av avhandling författad på sökandens modersmål kan inte påräknas.

Observera att en redovisning i form av boken, artikeln etc. i ett exemplar förväntas, inlämnat i stiftelsens postfack på plan 9 (sorterat under J, "Juridisk fakultetslitteratur") med uppgift om sökanden och om att det har rört sig om stöd för översättning eller språkgranskning.
 

Riktlinjer
Ladda ner riktlinjer för ansökan om medel från Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur.

Prislista
Prisunderlag för översättnings- och granskningstjänster beställda av Linnéa Holmén eller Peggy Oskarsson.