aaron-burden-mobile2

                Bidrag

     SJF beviljar i första hand bidrag till publikation av juridisk litteratur genom stöd till forskare och lärare som är verksamma vid Juridicum, Stockholms universitet.
 
Riktlinjer för ansökan om bidrag​
Sök bidrag online samt redovisning

Vårt mål är
att stödja fakultetslitteraturens utveckling

Våra bidrag

     1a. Assistenthjälp
Assistenthjälpsersättning för t.ex. källkontroll, materialanskaffning, korrekturläsning och hjälp med IT-teknik kan beviljas.

     1b. Översättning och språkgranskning
Översättnings- och språkgranskningskostnader kan ersättas.
 
     1c. Produktionskostnader
Produktionskostnader för tryckt eller elektronisk publikation kan ersättas.
 
     2. Uppmuntringsbidrag
Uppmuntringsbidrag kan utgå till författare för framställan av eller bidrag i kursböcker.

     3. Premie för internationell publicering
Premie kan utgå för publicering i en internationell tidskrift, om denna finns med på stiftelsens lista eller efter särskilt beslut fattat av styrelsen.

       4. Fakultetens egna skrifter
Stöd till tidskrifter med bas vid Juridicum, Stockholms universitet är i första hand avsett för temporära insatser och ska normalt sett inte utgå för att stödja den kontinuerliga verksamheten.

     5. Produktionsrelaterade resor
Ersättning kan också utgå för resor som bedöms nödvändiga för produktionen av en publikation.

Vårt mål är
att stödja fakultetslitteraturens utveckling

Sök bidrag

Samtliga ansökningar ska ske online via våra ansökningsformulär ovan.

Varje år finns fem fasta ansökningstillfällen:
1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november.
Ansökningar utanför dessa ordinarie styrelsesammanträden behandlas inte.
 
Vid bedömningen tas hänsyn till angelägenhet (se prioriteringslista ovan) och om kostnaden är marknadsmässig.
Bidrag ges inte för deltagande i eller anordnande av seminarier, konferenser etc. Undantaget är vissa kostnader för tryckning av dokumentation av sådana evenemang. Bidrag ges inte för bok- eller materialanskaffning.

Behöver du hjälp eller har frågor om formuläret, kontakta info@sjfstockholm.se